Objectius

SATTUI naix com a organització sindical específica en l’àmbit de l’Educació Superior i la Investigació per la necessitat d’aconseguir una representació quantitativa i qualitativa del personal d’universitats i centres d’investigació que permeta afrontar i superar les problemàtiques específiques, molt diferenciades, que afecten aquests sectors i de vegades a la resta de sectors educatius.

Es constitueix com a organització sindical per a poder abordar aquestes problemàtiques amb vertadera autonomia i amb capacitat plena de decisió, de forma que garantitze la representativitat real de les treballadores i els treballadors en defensa dels seus drets i interessos, en l’àmbit de treball de l’educació universitària i de la investigació.

SATTUI assumeix el model assembleari per a la seua organització interna i estableix aquest mateix sistema per al procés de presa de decisions dins de qualsevol dels seus òrgans. Un assemblearisme que siga real i comporte que les decisions sempre seran preses per l’afiliació o pels propis treballadors i treballadores, evitant d’aquesta manera que es generen nuclis de poder que acaben avantposant els seus interessos particulars als de l’organització.

És per això que en aquests estatuts s’estableixen els mecanismes necessaris per a evitar la corrupció del poder i les males pràctiques que poden interferir en el desenvolupament de les funcions inherents a les tasques de representació sindical. Entre d’altres es troben la limitació dels mandats, la incompatibilitat en el desenvolupament de funcions o responsabilitats en varis òrgans del sindicat i la invalidació de tota decisió que no provinga directament de l’afiliació.

SATTUI considera les organitzacions sindicals com un instrument més de participació ciutadana, igual d’imprescindible, però a la vegada diferent a les altres. Les organitzacions sindicals, junt amb la resta d’organitzacions socials, són necessàries per a la construcció i l’avanç de la nostra societat. Però al seu torn, SATTUI considera que, com a organització sindical, la seua finalitat última ha de ser servir únicament i exclusiva com a instrument organitzatiu de les treballadores i treballadors per a la defensa i el progrés dels seus drets i interessos laborals. Per això, aquesta organització sindical va més enllà de la mera declaració d’intencions i adopta com a principi bàsic i fonamental la independència real respecte de qualsevol ideologia, creença, partit polític o organització social.

Per a garantir aquesta independència SATTUI declara com a únics objectius la defensa i promoció dels drets i interessos laborals del personal al qual representa, i exclou de fet qualsevol aliança amb organitzacions diferents a les sindicals o que pretenguen objectius diferents als estrictament laborals, ja siguen aquests de caràcter polític, ideològic, religiós o de qualsevol altre tipus.

Per a reforçar l’esmentada independència i procurar que siga real i efectiva, SATTUI no podrà rebre cap subvenció, excepte aquelles de caràcter finalista i destinades a qüestions estrictament laborals. Per això, SATTUI refusa d’inici aquelles destinades a la formació de treballadors i treballadores, les quals s’entén que deuen ser gestionades directament pels agents obligats a això, bé siguen aquestos l’administració, bé els propis empleadors.

Amb això es pretén evitar el clientelisme, la pèrdua d’independència per a l’organització sindical i fins i tot la possibilitat que es generen casos o comportaments de corrupció. Aquests comportaments poden comportar la pèrdua de garanties i el tracte discriminatori quant al dret a la formació per una part dels treballadors/es ja que sovint ha suposat una gestió que no ha garantit la igualtat d’oportunitats.

SATTUI s’organitza i es compromet a funcionar de manera transparent perquè considera que la transparència no sols ha de ser una reivindicació, sinó una pràctica real i efectiva. Per això els seus comptes, el seu patrimoni, els seus acords i les accions que emprenga es faran públiques i accessibles per a qualsevol treballador, siga o no afiliat.

SATTUI vetllarà per evitar l’endogàmia ja que la considera un dels grans mals dels que pateix tant el món sindical com el laboral. Es tracta d’una pràctica cada vegada més estesa en l’àmbit laboral, i particularment en l’universitari, que no deixa de ser una forma més de discriminació i corrupció ja que avantposa els interessos particulars als generals. L’endogàmia, maliciosament fomentada en massa ocasions des de les pròpies organitzacions sindicals en la lluita pels rèdits electoralistes, divideix i genera rivalitats que soscaven la unitat sindical en detriment de la igualtat d’oportunitats i de la defensa dels drets laborals.

SATTUI considera treballador qualsevol persona que tinga capacitat i desig de treballar. Per això, tant en les anàlisis i enfocaments que es realitzaran, com en la pròpia presa de decisions, caldrà tindre en compte no sols els treballadors i les treballadores amb dret a vot en les eleccions a representants dels treballadors, sinó també i especialment, els treballadors aturats als quals la Llei impedeix poder exercir aquest dret.

SATTUI considera que les eleccions a representants dels treballadors/es sols serà un mecanisme per a detectar el nivell de coincidència entre els seus plantejaments i les aspiracions i expectatives dels treballadors amb dret a vot. Per la qual cosa l’interés d’aquesta organització sindical en les eleccions, serà la d’obtenir la legitimació per a l’exercici de la seua tasca representativa.

Els assoliments electorals mai no es convertiran en la finalitat última de l’organització sindical.

Per a garantir la democràcia interna i evitar la perpetuació en els càrrecs de gestió i organització del sindicat, que comporta massa sovint l’oligarquia en el si d’aquestes associacions, SATTUI limitarà a dos mandats la permanència en els esmentats òrgans de gestió i organització. A més, i en coherència amb tot l’anteriorment exposat, exigirà sempre un comportament íntegre, conseqüent i honest a la seua afiliació i, especialment, als seus representants. Per això s’aprovarà un “Codi Ètic” que desenvolupe i complemente els presents estatuts.

Amb la finalitat de no condicionar els objectius sindicals, SATTUI entén que la ideologia deu romandre en l’àmbit personal i privat de l’afiliació. L’únic límit ideològic està en els pensaments antidemocràtics o que no tinguen una base ètica.

En quant a les polítiques d’igualtat de gènere, SATTUI, en el seu compromís per la igualtat entre homes i dones, impulsarà i defendrà polítiques que combaten la discriminació per raó de gènere o sexe i les males pràctiques, situant les dones en pla d’igualtat, tant dins com fora de l’organització sindical, en tot el que afecte a la seua situació i problemàtica laboral i professional.

De la mateixa manera, adopta el compromís de fomentar la representació paritària en tots els òrgans de gestió i representació del sindicat.

Pel que respecta a la salut laboral, SATTUI la considera com un dret irrenunciable d’especial protecció. Per això no escatimarà esforços en la lluita per aconseguir que el treball siga el més saludable possible en qualsevol de les àrees a les que afecta el seu estudi. Amb aquesta finalitat, es realitzaran propostes, controls i seguiments orientats a aconseguir la millora contínua de les condicions de treball, per tal que aquestes siguen segures i saludables en totes les àrees de risc.

A més, SATTUI posarà especial atenció en els riscos psicosocials, per tractar-se d’una àrea de risc d’especial incidència i gravetat en les universitats i centres d’investigació, però menys acceptada i reconeguda per les seues respectives administracions i equips de direcció, malgrat les conseqüències tan devastadores que poden arribar a tenir sobre la salut i dignitat dels seus treballadors i treballadores.

L’equip de SATTUI.